Nội dung khóa học C đối với học sinh cấp 3 như thế nào?

Nội dung khóa học C đối với học sinh cấp 3

Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ đơn giản và phổ biến, nội dung học của nó phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Nội dung khóa học C đối với học sinh cấp 3 cũng có những điểm đặc biệt nhất định. Hiện tại devpro.edu.vn một trung tâm đào tạo lập trình C dành cho học sinh THPT tại Hà Nội có nội dung khóa học C rất chi tiết và đầy đủ.

Nội dung khóa học C chuyên sâu dành cho lứa tuổi học sinh cấp 3, bao gồm các nội dung sau:

PHẦN 1: HỌC VỀ C: BÀI 1. GIỚI THIỆU, CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
 • Lịch sử phát triển
 • Công cụ và kĩ thuật lập trình
 • Ngôn ngữ lập trình là gì
 • Ngôn ngữ C/C++ là gì
 • Cách thức hoạt động của các trình biên dịch
PHẦN 1:BÀI 2. HƯỚNG DẪN VIẾT LỆNH, KHAI BÁO BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU TRONG C
 • Kiểu nguyên, thực, logic, ký tự
 • Định nghĩa kiểu dữ liệu
 • Biến: định nghĩa, khai báo, tiêu chuẩn, sử dụng
 • Hằng: định nghĩa, khai báo, sử dụng
 • Biểu thức: toán tử toán học, toán tử bit, toán tử logic, toán tử điều kiện, toán tử quan hệ,…
 • Độ ưu tiên toán tử
PHẦN 1: BÀI 3. CÁC KIỂU DỮ LIỆU (P2), BIỂU THỊ THUẬT TOÁN CHƯƠNG TRÌNH
 • Câu lệnh
 • Chuỗi: chuỗi định dạng
 • Định dạng nhập, xuất, một số hàm cơ sở, hàm thông dụng
 • Ngôn ngữ tự nhiên
 • Sơ đồ logic
 • Giả mã
 • Ngôn ngữ lập trình
PHẦN 1: BÀI 4. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
 • IF, IF…ELSE
 • SWITCH
 • Lặp: FOR, WHILE, DO…WHILE
 • Các lệnh đặc biệt: BREAK, CONTINUE,…
PHẦN 1: BÀI 5. HÀM
 • Khái niệm, cú pháp
 • Định nghĩa hàm
 • Phạm vi ảnh hưởng
 • Tham số, lời gọi hàm
 • Đệ quy
PHẦN 1: BÀI 6. MẢNG
 • Mảng 1 chiều
 • Bài toán cơ bản: nhập xuất, tìm kiếm, kiểm tra
 • Mảng 2 chiều
 • Bài toán: tách mảng, gộp mảng, min, max, sort, thêm sửa xoá
 • Mảng 2 chiều: Ma trận vuông và các thao tác trên ma trận
PHẦN 1: BÀI 7. XÂU- CHUỖI KÍ TỰ
 • Định nghĩa
 • Hàm thư viện tương tác với kiểu kí tự
 • Bài toán: chuẩn hoá văn bản, đếm chữ, đếm kí tự,tìm kiếm trong thư viện kí tự.
PHẦN 1: BÀI 8. KIỂU CẤU TRÚC
 • Khai báo và sử dụng
 • Mảng cấu trúc
 • con trỏ
 • Bài toán: xây dựng stack, queue
PHẦN 1: BÀI 9. VÀO RA FILE
 • Đọc-ghi file text
 • Đọc ghi file binary
 • Ứng dụng vào ra file làm thư viện sách
PHẦN 1: BÀI 10. KIỂM TRA KIẾM THỨC
 • Biến-Hằng-Hàm
 • Mảng-Kí tự-Chuỗi
 • Cấu trúc dữ liệu
 • Vào ra file text và binary
PHẦN 2: HỌC VỀ C++: BÀI 11. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH BẰNG NGÔN NGỮ C++
 • Phân biệt C-C++
 • Làm quen hệ thống thư viện C++
 • Định nghĩa các key-word của C++
 • Hệ thống thư viện STL
PHẦN 2: BÀI 12. LÀM QUEN HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
 • Tính chất của hướng đối tượng
 • Class
 • Object
 • Overload
 • Đa hình
 • Bài tập: quản lý danh sách sinh viên, quản lý thư viện
PHẦN 2: BÀI 13. HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHẦN 2
 • Abtracts
 • Interface
 • Bài tập quản lý xe cộ
PHẦN 2: BÀI 14. MỞ RỘNG C++
 • Vào ra file
 • Quản lý bộ nhớ động
 • Lập trình mẫu
 • Xử lý trước
 • Đa luồng
 • Bài tập: đọc ghi json, txt,…
PHẦN 2: BÀI 15: TỔNG HỢP VÀ LUYỆN TẬPViết một số thuật toán đặc trưng như sắp xếp, thao tác ma trận, các bài toán quản lý trên console

 

Ngoài nội dung này, các bạn học sinh cũng có thể tham khảo một số vấn đề trước khi quyết định học C sau: Học sinh cấp 3 có nên theo học lập trình C không?

Trả lời